Bylo provedeno mnoho vědeckých studií a klinických studií pro stanovení složení Fernblock®, jeho mechanismu účinku a účinnosti.

Složení

FENOLOVÉ SLOŽKY A ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITA

Fenolové složky a antioxidační účinnost Fernblock, vodného extraktu z nadzemních částí kapradě Polypodium leucotomos, F García, JP Pivel, A Guerrero, A Brieva, MP Martínez-Alcázar, M Caama.o-Somoza, S González,.Methods Find Exp Clin Pharmacol.2006

Fernblock®, vodný extrakt z nadzemní části kapradě Polypodium leucotomos, použitý jako výchozí materiál pro lokální a perorální fotoprotektivní lékové formy, byl frakcionován pomocí HPLC a byly identifikovány hlavní složky s antioxidačními vlastnostmi pomocí UV spekter, elektrochemické detekce a MSn. Fenolové složky byly identifikovány jako 3,4-dihydroxybenzoová kyselina, 4-hydroxybenzoová kyselina, kyselina vanilinová, kyselina kofeinová, 4-hydroxyskořicová kyselina, 4-hydroxyskořico-chininová kyselina, kyselina ferulová a pět isomerů kyseliny chlorogenové. Byla změřena celková antioxidační kapacita pomocí metody FRAP (Ferric Reduction Antioxidant Power) u HPLC eluovaných frakcí. Výsledky naznačují, že identifikované frakce Fernblock® alespoň částečně podporují antioxidační vlastnosti a schopnost odstraňovat volné radikály.

FERNBLOCK®

Bylo vědecky prokázáno, že Fernblock® poskytuje ochranu pleti před škodlivými účinky UV záření. Je účinný při lokálním tak při perorálním podání.

Technologie Fernblock® byla vyvinuta společností IFC Group ve spolupráci se skupinou předních odborníků v dermatologii a fotobiologii na Harvard Medical School. Vychází z přírodního extraktu z Polypodium leucotomos, což je tropická kapradina z oblasti Střední Ameriky, která se vyvinula z vodní do suchozemské rostliny a tím se u což je tropická kapradina z oblasti Střední Ameriky, která se vyvinula z vodní do suchozemské rostliny a tím se u ní vytvořily silné ochranné a reparační mechanismy proti UV záření.

Fernblock® obsahuje silnou kombinaci přírodních antioxidantů, včetně kyseliny ferulové, kofeinové a chlorogenové, které pomáhají eliminovat volné radikály, které se vytváří při expozici slunečnímu záření a které jsou zodpovědné za stárnutí, hyperpigmentaci a poškození DNA. Byla prokázána jeho účinnost při snížení příznaků u lidí s alergiemi na sluneční záření.

Jeho účinnost byla prokázána v mnoha laboratorních a klinických studiích, které byly uvedeny v předních mezinárodních vědeckých a lékařských časopisech.

Účinky

 • Prevence spálení od slunce a fototoxických reakcí
 • - Perorální extrakt z Polypodium leucotomos snižuje poškození lidské kůže v důsledku ultrafialového záření

  MA Middelkamp-Hup, MA Pathak, C Parrado, D Goukassian, F Rius-Díaz, MC Mihm, TB Fitzpatrick, S González, J Am Acad Dermatol 2004

  Základní informace:.UV záření indukuje poškození lidské pleti. Ochrana pleti pomocí perorální fotoprotektivní látky by poskytla zásadní přínosy.

  Cíl:.Hodnotili jsme fotoprotektivní účinek perorálního podání extraktu přírodního antioxidantu Polypodium leucotomos (PL).

  Metody:.Celkem 9.zdravých účastníků s typy pleti II až III bylo vystaveno různým dávkám umělého UV záření bez a po perorálním podání PL (7,5.mg/kg). 24.hodin po expozici byla hodnocen erytém a byly získány párové vzorky z biopsie z kůže ošetřené a neošetřené pomocí PL.

  Výsledky:.Bylo zjištěno významné snížení erytému u pleti ošetřené pomocí PL (P \0,01). Histologicky vykazovaly bioptické vzorky ošetřené pomocí PL méně buněk vykazujících spálení od slunce (P\0,05), cyklobutanové pyrimidinové dimery (P\0,001), proliferující epidermální buňky (P \0,001) a infiltraci dermálními mastocyty (P \0,05). Byl pozorován trend směrem k ochraně Langerhansových buněk.

  Závěr: Perorální podávání PL je účinná systémová chemofotoprotekce, která chrání kůži proti UV záření. (J Am Acad Dermatol 2004;51:910-8.)
   
   

  - Perorálně podávaný extrakt z Polypodium leucotomos snižuje fototoxicitu indukovanou UVA, pigmentaci a poškození lidských buněk

  MA Middelkamp-Hup, MA Pathak, C Parrado, T Garcia-Caballero, F Rius-Díaz, TB Fitzpatrick, S González, J Am Acad Dermatol 2004
   
  Základní informace:.Použití psoralen-UVA (PUVA) u pacientů s kožním fototypem I až II je limitováno vedlejšími účinky akutní fototoxicity a možné dlouhodobé karcinogeneze.

  Cíl:.Naším cílem bylo posoudit účinek perorálního extraktu z Polypodium leucotomos (PL) na snížení fototoxicity indukované PUVA na lidskou kůži na klinické a histologické úrovni.

  Metody:.Celkem 10.zdravých pacientů s kožními fototypy II až III bylo exponováno samotné PUVA (s využitím 0,6.mg/kg perorálního 8-methoxypsoralenu) a PUVA s 7,5 mg/kg perorálního PL.

  Výsledky: Klinicky byla fototoxicita vždy nižší u pleti ošetřené pomocí PL po 48 až 72.hodinách (P=0,005) a pigmentace byla také snížena za 4 měsíce. Histologicky vykazovala pleť ošetřená pomocí PL významné numerické snížení spálených buněk (P 0,05), ochranu Langerhansových buněk (P 0,01), snížení infiltrace tryptázo-pozitivních mastocytů (P 0,05) a snížení vazodilatace (P 0,01). Nebyly zjištěny žádné rozdíly u Ki-67 proliferujících buněk.
   
  Závěr: PL je účinná chemofotoprotektivní látka proti kožní fototoxicitě indukované PUVA a poskytuje podstatné přínosy ochrany pleti proti škodlivým účinkům PUVA, což bylo prokázáno histologicky. (J Am Acad Dermatol 2004;50:41-9.)
   
   

  - Topické nebo perorální podání extraktu z Polypodium leucotomos zabraňuje akutním reakcím v důsledku spálení sluncem a indukovaným psoralenem a rovněž depleci Langerhansových buněk v lidské kůži

  S González, MA Pathak, J Cuevas, VG Villarrubia, TB Fitzpatrick, Photodermatol Photoimmunol Photomed 1997

  Spálení, imunosuprese, stárnutí a rakovina kůže v důsledku nekontrolované nadměrné expozice lidské kůže slunečnímu ultrafialovému záření (UVR). Preventivní opatření, včetně fotoprotekce, jsou užitečná a mohou být dosažena pomocí topických látek chránících před slunečním zářením. Polypodium leucotomos (PL) byl používán v léčbě zánětlivých onemocnění a prokázal v podmínkách in vitro a in vivo určité imunomodulační vlastnosti. Jeho příznivé fotoprotektivní účinky v léčbě vitiliga a jeho antioxidační vlastnosti podpořily naše hodnocení in vivo potenciální užitečné fotoprotektivní vlastnosti přírodního extraktu PL po topické aplikaci nebo perorálním užití.
  Dvacet jedna zdravých dobrovolníků [buď neléčených nebo léčených pomocí perorálních psoralenů (8-MOP nebo 5-MOP)] bylo zařazeno do této studie a exponováno solárnímu záření s cílem vyhodnotit následující klinické parametry: okamžité pigmentové ztmavnutí (IPD), minimální dávka vyvolávající erytém (MED), minimální melanogenní dávka (MMD) a minimální fototoxická dávka (MPD) před a po topickém nebo perorálním podání PL.
  Bylo také provedeno imunohistochemické hodnocení epidermálních buněk exprimujících CDIa. Bylo zjištěno, že PL má fotoprotektivní účinky po lokální aplikaci a rovněž po perorální aplikaci. PL zvyšuje UV dávku nutno pro IPD (P<0,01), MED (P<0,001) a MPD (P<0,001).
  Po perorálním podání PL, se MED zvýšil 2,8 . 0,59násobně a MPD se zvýšil 2,75 . 0,5 a 6,8 . 1,3 násobně v závislosti na typu použitého psoralenu. Imunohistochemická studie odhalila fotoprotekci Langerhansových buněk při perorální a rovněž topické aplikaci PL.
  Pozorované fotoprotektivní účinky perorálního a topického PL odhalují novou cestu ve vyšetřování potenciálně užitečné oblasti systémové fotoprotekce a naznačují, že PL může být používán jako doplňková léčba a může zajistit bezpečnost a účinnost fotochemoterapie a fototerapie v případech, kdy je kontrola kožní toxicita při PUVA nebo UVB limitujícím faktorem u těchto typů léčby.

 • Antioxidant
 • - Predominantní účinky Polypodium leucotomos na membránovou integritu, lipidovou peroxidaci a expresi elastinu a matrixmetaloproteinázy-1 u fibroblastů exponovaných slunečnímu záření a keratinocytů

  N Philips, J Smith, T Keller, S González, J Dermatol Sci 2003

  Souhrn základních informací:.U Polypodium leucotomos byly uváděny antioxidační, protizánětlivé a fotoprotektivní vlastnosti. Expozice kůže ultrafialovému (UV) záření může vést k.depozici nadměrného elastického materiálu, snížení kolagenu a zvýšení exprese matrix metaloproteináz (MMP).

  Cíl:.Cílem tohoto výzkumu bylo stanovit účinky P. leucotomos při nepřítomnosti nebo přítomnosti UVA nebo UVB záření na membránové poškození, lipidovou peroxidaci a expresi elastinu a MMP-1 ve fibroblastech a keratinocytech, v uvedeném pořadí.

  Metody:.Fibroblasty a keratinocyty byly ozařovány jednotlivou expozicí UVA (0,6, 1,8 nebo 3,6 J) nebo UVB záření (0,75, 2,5 nebo 7,5.mJ) a pak inkubovány s nebo bez přítomnosti P. leucotomos (0,01, 0,1 a 1%) a vyšetřeny s ohledem na membránové poškození, lipidovou peroxidaci, expresi elastinu (hladiny proteinů) a MMP-1 (hladiny proteinů nebo MMP-1 promotérová aktivita).

  Výsledky:.UV záření nezměnilo významně membránovou integritu, peroxidaci lipidů nebo expresi MMP-1, ale zvýšilo expresi elastinu. P. leucotomos významně zlepšil membránovou integritu, inhiboval peroxidaci lipidů, zvýšil expresi elastinu a inhiboval expresi MMP-1 jak ve fibroblastech tak v keratinocytech.  Účinky P. leucotomos převažovaly při přítomnosti UVA nebo UVB jak ve fibroblastech tak v keratinocytech, v uvedeném pořadí, s výjimkou inhibice hladin proteinu MMP-1 ve fibroblastech pouze při kombinaci s UV zářením.

  Závěr:.Nižší koncentrace P. leucotomos (nižší než 0,1.%) může být přínosná v prevenci stárnutí v důsledku slunečního záření prostřednictvím zlepšení integrity a inhibicí MMP-1 bez zvýšení exprese elastinu. Vyšší koncentrace (vyšší než 0,1.%) P. leucotomos může zvrátit ztrátu normálních elastických vláken v kůži související s vnitřním stárnutím kůže.

  - Inhibice tvorby reaktivních kyslíkových radikálů, lipidové peroxidace, erytému a kožní fotosenzibilizace indukovaná ultrafialovým zářením působením Polypodium leucotomos

  S González, MA Pathak, Photodermatol Photoimmunol Photomed 1996

  Akutní reakce lidské kůže na sluneční ultrafialové záření (290-400.nm) jsou zánětlivé reakce, které jsou zprostředkovány několika možnými mechanismy, včetně (a) přímého účinku fotonů na DNA, (b) tvorby reaktivních volných radikálů a reaktivních typů kyslíku zahrnující tvorbu O2*-, 1O2, H2O2, *OH, atd., (c) tvorbu prostaglandinů (PGD2, PGE2, atd.), histaminu, leukotrienů a dalších zánětlivých mediátorů.
  Je možné, že reakce indukované UV zářením představují oxidační stres zprostředkovaný tvorbou volných radikálů, reaktivního kyslíku, lipidové peroxidace, uvolnění membránových fosfolipidů a následnou tvorbou prostaglandinů mechanismem cyklooxygenázy. V.této studii jsme hodnotili roli reaktivních typů kyslíku a lipidové peroxidace v.in vitro reakcích a rovněž v.in vivo kožních reakcích indukovaných (a) UVB zářením (290-320 nm) a (b) kožní fotosenzibilizační reakcí působením PUVA zahrnující 8-methoxypsoralen a UVA (320-400 nm) záření a prezentovali jsme data pro vytvoření superoxidového aniontu (O2*-) a lipidových peroxidů.
  Také jsme hodnotili jak in vitro tak.in vivo systémy, útlum nebo inhibici O2*- působením extraktu z.rostliny známé jako Polypodium leucotomos. Extrakt z.P. leucotomos vykazoval zajímavé antioxidační a protizánětlivé a rovněž fotoprotektivní vlastnosti proti fotooxidačnímu stresu, který zahrnoval tvorbu reaktivního kyslíku, lipidovou peroxidaci v.in vitro reakcích a rovněž in vivo experimentálních podmínkách.
  Významná inhibice erytematózní reakce po UVB záření a fototoxická reakce v důsledku 8-methoxypsoralenu plus UVA záření po lokální aplikaci nebo perorálním podání fotosenzibilizační látky mohla být prokázána u kůže morčat a lidské kůže po topické aplikaci extraktu z.P. leucotomos.
  Fotoprotektivní mechanismus.P. leucotomos zahrnující interakci s.reaktivními typy kyslíku nebo volnými radikály má potenciální klinickou využitelnost v.prevenci spálení od slunce a inhibici fototoxické reakce.

 • Ochrana DNA
 • - Snížení .běžné delece. indukované ultrafialovým světlem u zdravých dobrovolníků po perorálním podání extraktu Polypodium leucotomos v randomizované klinické studii

  A Villa, MH Viera, S Amini, R Huo, O Perez, P Ruiz, A Amador, G Elgart, B Berman, J Am Acad Dermatol 2010
   
  Závěr:..Nálezy z pilotní studie naznačují, že P. leucotomos může zabránit poškození pleti v důsledku UVA záření pravděpodobně tím, že zabrání poškození UVA dependentní mitochondriální DNA.
   
   

  - Perorální extrakt z Polypodium leucotomos snižuje poškození lidské kůže v důsledku ultrafialového záření

  MA Middelkamp-Hup, MA Pathak, C Parrado, D Goukassian, F Rius-Díaz, MC Mihm, TB Fitzpatrick, S González, J Am Acad Dermatol 2004

  Základní informace:.UV záření indukuje poškození lidské pleti. Ochrana pleti pomocí perorální fotoprotektivní látky by poskytla zásadní přínosy.

  Cíl:.Hodnotili jsme fotoprotektivní účinek perorálního podání extraktu přírodního antioxidantu Polypodium leucotomos (PL).

  Metody:.Celkem 9.zdravých účastníků s typy pleti II až III bylo vystaveno různým dávkám umělého UV záření bez a po perorálním podání PL (7,5.mg/kg). 24.hodin po expozici byla hodnocen erytém a byly získány párové vzorky z biopsie z kůže ošetřené a neošetřené pomocí PL.

  Výsledky:.Bylo zjištěno významné snížení erytému u pleti ošetřené pomocí PL (P \0,01). Histologicky vykazovaly bioptické vzorky ošetřené pomocí PL méně buněk vykazujících spálení od slunce (P\0,05), cyklobutanové pyrimidinové dimery (P\0,001), proliferující epidermální buňky (P \0,001) a infiltraci dermálními mastocyty (P \0,05). Byl pozorován trend směrem k ochraně Langerhansových buněk.

  Závěr:.Perorální podávání PL je účinná systémová chemofotoprotekce, která chrání kůži proti UV záření. (J Am Acad Dermatol 2004;51:910-8)
   

  . Perorální extrakt z Polypodium leucotomos snižuje poškození lidské kůže v důsledku ultrafialového záření
  MA Middelkamp-Hup, MA Pathak, C Parrado, D Goukassian, F Rius-Díaz, MC Mihm, TB Fitzpatrick, S González, J Am Acad Dermatol 2004

  Základní informace:.Použití psoralen-UVA (PUVA) u pacientů s kožním fototypem I až II je limitováno vedlejšími účinky akutní fototoxicity a možné dlouhodobé karcinogeneze.

  Cíl:.Naším cílem bylo posoudit účinek perorálního extraktu z Polypodium leucotomos (PL) na snížení fototoxicity indukované PUVA na lidskou kůži na klinické a histologické úrovni.

  Metody:.Celkem 10.zdravých pacientů s kožními fototypy II až III bylo exponováno samotné PUVA (s využitím 0,6.mg/kg perorálního 8-methoxypsoralenu) a PUVA s 7,5 mg/kg perorálního PL.

  Výsledky:.Klinicky byla fototoxicita vždy nižší u pleti ošetřené pomocí PL po 48 až 72.hodinách (P=0,005) a pigmentace byla také snížena za 4 měsíce. Histologicky vykazovala pleť ošetřená pomocí PL významné numerické snížení spálených buněk (P 0,05), ochranu Langerhansových buněk (P 0,01), snížení infiltrace tryptázo-pozitivními mastocyty (P 0,05) a snížení vazodilatace (P 0,01).  Nebyly zjištěny žádné rozdíly u Ki-67 proliferujících buněk.

  Závěr:.PL je účinná chemofotoprotektivní látka proti fototoxicitě kůže indukované PUVA a poskytuje podstatné přínosy ochrany pleti proti škodlivým účinkům PUVA, což bylo prokázáno histologicky. (J Am Acad Dermatol 2004;50:41-9.)

 • Imunologická ochrana
 • - Extrakt z Polypodium leucotomos inhibuje fotoisomerizaci a fotodekompozici kyseliny transurokokanové

  R Capote, JL Alonso-Lebrero, F García, A Brieva, JP Pivel, S Gonzalez, J Photochem Photobiol B:Biol 2006

  V této zprávě uvádíme možný molekulární mechanismus, kterým hydrofilní extrakt z listů kapradě Polypodium leucotomos (Fernblock, PL) blokuje poškození kůže ultrafialovým zářením (UV). Extrakt inhibuje UVA a UVB záření indukované fotoisomerizací transurokanové kyseliny (t-UCA), což je běžný fotoreceptor nacházející se ve stratum corneum a také blokuje jeho fotodekompozici za přítomnosti oxidačních látek, jako je H2O2 a oxid titaničitý.
  PL chrání rovněž in vitro lidské fibroblasty před odumřením indukovaným UV zářením. Tyto výsledky naznačují možnost použití extraktu z PL jako zvlhčující složky pro ochranu před slunečním zářením pro zabránění fotodekompozici t-UCA, pro zabránění škodlivými účinkům TiO2 indukovaným UV zářením a pro ochranu kožních buněk a endogenních molekul přímo se účastnících imunologického dohledu v kůži.
   

  - Perorální extrakt z Polypodium leucotomos snižuje poškození lidské kůže v důsledku ultrafialového záření

  MA Middelkamp-Hup, MA Pathak, C Parrado, D Goukassian, F Rius-Díaz, MC Mihm, TB Fitzpatrick, S González, J Am Acad Dermatol 2004

  Základní informace:.UV záření indukuje poškození lidské pleti. Ochrana pleti pomocí perorální fotoprotektivní látky by poskytla zásadní přínosy.

  Cíl:.Hodnotili jsme fotoprotektivní účinek perorálního podání extraktu přírodního antioxidantu Polypodium leucotomos (PL).

  Metody:.Celkem 9.zdravých účastníků s typy pleti II až III bylo vystaveno různým dávkám umělého UV záření bez a po perorálním podání PL (7,5.mg/kg). 24.hodin po expozici byla hodnocen erytém a byly získány párové vzorky z biopsie z kůže ošetřené a neošetřené pomocí PL.

  Výsledky:.Bylo zjištěno významné snížení erytému u pleti ošetřené pomocí PL (P \0,01). Histologicky vykazovaly bioptické vzorky ošetřené pomocí PL méně buněk vykazujících spálení od slunce (P\0,05), cyklobutanové pyrimidinové dimery (P\0,001), proliferující epidermální buňky (P \0,001) a infiltraci dermálními mastocyty (P \0,05). Byl pozorován trend směrem k ochraně Langerhansových buněk.

  Závěr:.Perorální podávání PL je účinná systémová chemofotoprotekce, která chrání kůži proti UV záření. ( J Am Acad .Dermatol 2004;51:910-8.)

   

  - Perorálně podávaný extrakt z Polypodium leucotomos snižuje fototoxicitu indukovanou PUVA, pigmentaci a poškození lidských buněk

  MA Middelkamp-Hup, MA Pathak, C Parrado, T Garcia-Caballero, F Rius-Díaz, TB Fitzpatrick, S González, J Am Acad Dermatol 2004

  Základní informace:.Použití psoralen-UVA (PUVA) u pacientů s kožním fototypem I až II je limitováno vedlejšími účinky akutní fototoxicity a možné dlouhodobé karcinogeneze.

  Cíl:.Naším cílem bylo posoudit účinek perorálního extraktu z Polypodium leucotomos (PL) na snížení fototoxicity indukované PUVA na lidskou kůži na klinické a histologické úrovni.

  Metody:.Celkem 10.zdravých pacientů s kožními fototypy II až III bylo exponováno samotné PUVA (s využitím 0,6.mg/kg perorálního 8-methoxypsoralenu) a PUVA s 7,5 mg/kg perorálního PL.

  Výsledky:.Klinicky byla fototoxicita vždy nižší u pleti ošetřené pomocí PL po 48 až 72.hodinách (P=0,005) a pigmentace byla také snížena za 4 měsíce. Histologicky vykazovala pleť ošetřená pomocí PL významné numerické snížení spálených buněk (P 0,05), ochranu Langerhansových buněk (P 0,01), snížení infiltrace tryptázo-pozitivními mastocyty (P 0,05) a snížení vazodilatace (P 0,01).  Nebyly zjištěny žádné rozdíly u Ki-67 proliferujících buněk.

  Závěr:.PL je účinná chemofotoprotektivní látka proti fototoxicitě kůže indukované PUVA a poskytuje podstatné přínosy ochrany pleti proti škodlivým účinkům PUVA, což bylo prokázáno histologicky. (J Am Acad Dermatol 2004;50:41-9.)

 • Proti stárnutí
 • - Snížení .běžné delece. způsobené ultrafialovým zářením A u zdravých dobrovolníků po podání perorálního extraktu z Polypodium leucotomos v randomizované klinické studii.

  A Villa, MH Viera, S Amini, R Huo, O Perez, P Ruiz, A Amador, G Elgart, B Berman, J Am Acad Dermatol 2010

  Závěr:
  Nálezy z pilotní studie naznačují, že P. leucotomos může zabránit poškození pleti v důsledku UVA záření pravděpodobně tím, že zabrání poškození UVA dependentní mitochondriální DNA.

   

  - Příznivá regulace matrixmetaloproteináz a jejich inhibitorů, fibrilárního kolagenu a transformujícího růstového faktoru-. působením Polypodium leucotomos, přímo nebo nepřímo v dermálních fibroblastech, fibroblastech ozářeních UV zářením a melanomových buňkách.

  N Philips, J Conte, YJ Chen, P Natrajan, M Taw, T Keller, J Givant, M Tuason, L Dulaj, D Leonardi, S Gonzalez, Arch Dermatol Res 2009

  Abstrakt Extracelulární matrix (ECM), která poskytuje tkáni její strukturální integritu, je remodelována při stárnutí kůže/stárnutí vlivem záření a rakoviny prostřednictvím zvýšené exprese/aktivity matrixmetaloproteináz (MMP), inhibicí tkáňových inhibitorů matrixmetaloproteináz (TIMP) nebo inhibicí syntézy kolagenu. Transformující růstový faktor-. (TGF-.), predominantní regulátor ECM, je inhibován při stárnutí/stárnutí při působení slunečního záření a stimulován u karcinogeneze.
  Extrakt z P. leucotomos (kapraď) může působit proti těmto změnám prostřednictvím svých antioxidačních, protizánětlivých a fotoprotektivních vlastností. Cílem tohoto výzkumu bylo stanovit účinnost P. leucotomos v (a) přímé inhibici účinku MMP-1, 2, 3 a 9, (b) inhibici MMP-2 a stimulaci TIMP, fibrilárních kolagenů a TGF-. u neozářených fibroblastů a fibroblastů ozářených (UV) a (c) inhibici MMP a TGF-. a stimulaci TIMP v melanomových buňkách. Pro tento účel jsme vyšetřili přímý účinek P. leucotomos (0.1%) na aktivitu MMP a jeho účinky na expresi (proteinové a/nebo transkripční hladiny) (1) MMP a TIMP v dermálních fibroblastech a melanomových buňkách, (2) TGF-. u neozářených, UVA (2,5.J/cm2) nebo UVB (2,5.mJ/cm2) ozářených fibroblastech a melanomových buňkách a (3) kolagenu typu I, III a V u neozářených nebo u UV ozářených fibroblastů. P. leucotomos přímo inhiboval aktivitu MMP a rovněž expresi MMP ve fibroblastech a melanomových buňkách, zatímco stimuloval expresi TIMP v těchto buňkách. P. leucotomos stimuloval typy I, III a IV kolagenu u neozářených fibroblastů a typy I a V kolagenu u fibroblastů ozářených UV zářením.
   
  P. leucotomos měl predominantní stimulační účinky na expresi TGF-. ve fibroblastech bez působení UV záření a inhiboval expresi TGF-. v melanomových buňkách. Účinky P. leucotomos byly v rozsáhlé míře podobné účinkům kyseliny askorbové. P. leucotomos prokázal duální protektivní účinky na ECM prostřednictvím inhibice ECM proteolytických enzymů a stimulací strukturálních ECM kolagenů. Účinky P. leucotomos na fibroblasty a melanomové buňky mohou být částečně důsledkem jeho specifické buněčné regulace exprese TGF-. a částečně jeho antioxidačními účinky. Užívání nebo lokální aplikace P. leucotomos může být přínosné pro zdraví kůže, při stárnutí a prevenci nebo léčby rakoviny.

   

  - Fotoprotektivní účinky hydrofilního extraktu z kapradě Polypodium leucotomos na lidské kožní buňky.

  JL Alonso-Lebrero, C Dominguez-Jiménez, R Tejedor, A Brieva, JP Pivel, J Photochem Photobiol B:Biol 2003

  Účinek hydrofilního extraktu z kapradě Polypodium leucotomos (PLE) byl hodnocen s ohledem na fotoprotekci proti poškození buněk v indukovaného UV zářením. PLE účinně ochránil přežití lidských fibroblastů a obnovil jejich proliferativní schopnost při jejich expozici UVA záření. Tento účinek byl specifický a závislý na dávce. Fotoprotekce nebyla omezena na fibroblasty, což bylo prokázáno jejími účinky na přežití a proliferaci buněčné linie lidských keratinocytů HaCat. Konečně léčba buněk pomocí PLE zabránila morfologickým změnám indukovaným UV zářením u lidských fibroblastů a to dezorganizaci F-aktinových cytoskeletálních struktur, koalescence tubulinového cytoskeletonu a mislokalizace adhezních molekul, jako jsou kadheriny a integriny. Naše in vitro výsledky prokazují fotoprotektivní účinek PLE na lidské buňky a podporují jeho použití jako preventivní léčby spálení v důsledku slunečního záření a patologií kůže souvisejících s poškozením v důsledku UV záření.

   

  - Predominantní účinky Polypodium leucotomos na membránovou integritu, lipidovou peroxidaci a expresi elastinu a matrixmetaloproteinázy-1 u fibroblastů exponovaných slunečnímu záření a keratinocytůs.

  N Philips, J smith, T Keller, S González, J Dermatol Sci 2003
   
  Souhrn základních informací:.Bylo hlášeno, že Polypodium leucotomos má antioxidační, protizánětlivé a fotoprotektivní vlastnosti. Expozice kůže ultrafialovému (UV) záření může vést k depozici nadměrného elastického materiálu, snížení kolagenu a zvýšení exprese matrixových metaloproteináz (MMP).

  Cíl:.Cílem tohoto výzkumu bylo stanovit účinky P. leucotomos při nepřítomnosti nebo přítomnosti UVA nebo UVB záření na membránové poškození, lipidovou peroxidaci a expresi elastinu a MMP-1 ve fibroblastech a keratinocytech, v uvedeném pořadí.

  Metody:.Fibroblasty a keratinocyty byly ozařovány jednotlivou expozicí UVA (0,6, 1,8 nebo 3,6 J) nebo UVB záření (0,75, 2,5 nebo 7,5.mJ) a pak inkubovány s nebo bez přítomnosti P. leucotomos (0,01, 0,1 a 1%) a vyšetřeny s ohledem na membránové poškození, lipidovou peroxidaci, expresi elastinu (hladiny proteinů) a MMP-1 (hladiny proteinů nebo MMP-1 promotérová aktivita).

  Výsledky:.UV záření nezměnilo významně membránovou integritu, peroxidaci lipidů nebo expresi MMP-1, ale zvýšilo expresi elastinu. P. leucotomos významně zlepšil membránovou integritu, inhiboval peroxidaci lipidů, zvýšil expresi elastinu a inhiboval expresi MMP-1 jak ve fibroblastech tak v keratinocytech. Účinky P. leucotomos převažovaly při přítomnosti UVA nebo UVB jak ve fibroblastech tak v keratinocytech, v uvedeném pořadí, s výjimkou inhibice hladin proteinu MMP-1 ve fibroblastech pouze při kombinaci s UV zářením.

  Závěr:.Nižší koncentrace P. leucotomos (nižší než 0,1.%) může být přínosná v prevenci stárnutí v důsledku slunečního záření prostřednictvím zlepšení integrity a inhibicí MMP-1 bez zvýšení exprese elastinu. Vyšší koncentrace (vyšší než 0,1.%) P. leucotomos může zvrátit ztrátu normálních elastických vláken v kůži související s vnitřním stárnutím kůže.