This is empty stromzbozi module.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím tímto s tím,

aby společnost Tarsio Medical s r.o, se sídlem Husova 85/6, Radošovice, 251 01 Říčany, PSČ: 102 00, IČO: 059 91 706, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 274227 (dále jen Tarsio Medical) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje pro účely pro účely zařazení do databáze zákazníků společnosti TARSIO, k marketingovým účelům včetně přímého marketingu a reklamy, rozeslání nebo oslovení prostřednictvím automatického telefonního systému, telefaxu, telemarketingu, elektronických prostředků a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, vše dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále pro vyhodnocování požadavků zákazníků (dále jen .účel.), a to vše na dobu neurčitou (do odvolání).

Beru tímto na vědomí, že správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Tarsio Medical

Byl/a jsem poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Tarsio Medical. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Tarsio Medical. Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsem poskytl/a společnosti Tarsio Medical dobrovolně, a že jsem byl/a ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v znění pozdějších předpisů informován/a o zpracování osobních údajů a o právech a povinnostech s tím spojených, stejně jako že mám dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se mě týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

Souhlasím dále s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, zejména tj. subjektům, se kterými společnost Tarsio Medical s.r.o. spolupracuje pro plnění smluvních povinností, jako jsou reklamní agentury, obchodní partneři, oblastní manažeři a jejich asistenti, marketingové společnosti, direct mailing, telemarketing společnosti, společnosti zabývající se správou pohledávek, finanční instituce a podobně, a to i v případě, že budou údaje poskytnuty do zahraničí, vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Mám také právo obrátit se na pořadatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

Výňatek ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

§ 11

(1) Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21.

(2) V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, musí subjekt údajů poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Je-li subjekt údajů povinen podle zvláštního zákona osobní údaje pro zpracování poskytnout, poučí jej správce o této skutečnosti, jakož i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů.

(3) Informace a poučení podle odstavce 1 není povinen správce poskytovat v případech, kdy osobní údaje nezískal od subjektu údajů, pokud
a) zpracovává osobní údaje výlučně pro účely výkonu státní statistické služby, vědecké nebo archivní účely a poskytnutí takových informací by vyžadovalo neúměrné úsilí nebo nepřiměřeně vysoké náklady; nebo pokud ukládání na nosiče informací nebo zpřístupnění je výslovně stanoveno zvláštním zákonem. V těchto případech je správce povinen přijmout potřebná opatření proti neoprávněnému zasahování do soukromého a osobního života subjektu údajů,
b) zpracování osobních údajů mu ukládá zvláštní zákon nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů,
c) zpracovává výlučně oprávněně zveřejněné osobní údaje, nebo
d) zpracovává osobní údaje získané se souhlasem subjektu údajů.

(4) Předchozími ustanoveními nejsou dotčena práva subjektu údajů požadovat informace podle zvláštních zákonů.18)

(5) Při zpracování osobních údajů podle § 5 odst. 2 písm. e) a § 9 písm. h) je správce povinen bez zbytečného odkladu subjekt údajů informovat o zpracování jeho osobních údajů.

(6) Žádné rozhodnutí správce nebo zpracovatele, jehož důsledkem je zásah do právních a právem chráněných zájmů subjektu údajů, nelze bez ověření vydat nebo učinit výlučně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů. To neplatí v případě, že takové rozhodnutí bylo učiněno ve prospěch subjektu údajů a na jeho žádost.

(7) Informační povinnost upravenou v § 11 může za správce plnit zpracovatel.§ 12


Přístup subjektu údajů k informacím

(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

(2) Obsahem informace je vždy sdělení o
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za správce plnit zpracovatel.

Ochrana práv subjektů údajů

§ 21

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.22)

(4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele Data budou uchovávána a nebudou sdílena s třetími osobami s výjimkou nutnou pro splnění kupní smlouvy (doprava zboží, zpracování plateb atd.)

Kupující může poskytnout souhlas odkliknutím potvrzující ikony s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím využity za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy). Kupující může dále po zadání kódu lékaře poskytnout dodatečně souhlas k informování svého lékeře o svém nákupu.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a z dalších platných předpisů tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo požádat o změnu svých osobních údajů, vymazání či o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: info@neostrata.cz, nebo písemnou žádostí na poštovní adresu prodávajícího. Kupující má dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu.

Menu